Nästan varannan svensk myndighet använder det osäkra HTTP-protokollet

Nästan varannan svensk myndighetswebbplats har som standard att trafik skickas över HTTP-protokollet, det visar en ny undersökning av Gratissslcertifikat.se. Av 248 undersökta webbplatser, samtliga tillhörande svenska myndigheter, använder 112 stycken HTTP för datakommunikation, vilket motsvarar 45 %. Det betydligt säkrare HTTPS-prokollet används av 136 myndigheter, eller 55 %.

Cirkeldiagram med titeln "Kommunikationsprotokoll på webbplatser tillhörande svenska myndigheter". HTTP: 45 %. HTTPS: 55 %.

Anledningen till att HTTP är så osäkert är att informationen skickas i klartext mellan server och webbläsare. En illasinnad person kan avlyssna trafiken på ett nätverk och på så sätt komma över all data som en besökare skickar: lösenord, kreditkortsnummer och andra typer av känslig information. Med hjälp av ett så kallat SSL-certifikat kan trafiken mellan webbplats och besökare skickas över HTTPS-protokollet istället – då är informationen som skickas krypterad. På så sätt kan ingen utomstående tjuvlyssna på kommunikationen. Men denna typ av säkerhet saknar alltså 45 % av alla svenska myndigheter. Bland de myndigheter som använder den här typen av osäker kommunikation kan nämnas Domarnämnden, Fortifikationsverket, Rymdstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Det bör påpekas att vissa myndigheter förvisso har en HTTPS-version, men fortfarande använder HTTP i viss utsträckning.

Många moderna webbläsare varnar om du besöker en webbplats som efterfrågar exempelvis lösenord, över HTTP-protokollet. Många av webbplatserna som listas här saknar förvisso den typen av hantering, men i sommar kommer Google börja varna på samtliga webbplatser som saknar SSL-kryptering. Det är onekligen en stor säkerhetsbrist att hänga kvar vid HTTP, och det är förvånande att så många svenska myndigheter gör så.

Läs mer: Vad är HTTP respektive HTTPS?

Metod

De myndigheter som ingår i undersökningen hämtades från det allmänna myndighetsregistret, som förvaltas av Statistiska centralbyrån. Fokus har varit på de statliga förvaltningsmyndigheterna, som enligt registret är 254 till antalet. Några av dessa saknar dock webbplats, eller var för tillfället inte nåbara, varför undersökningen bygger på 248 myndigheter. Dessa har undersökts med ett datorprogram som automatiskt kontrollerar om besökaren omdirigeras till en fungerande HTTPS-version när webbplatsen hämtas. Det är möjligt att använda både HTTP- och HTTPS-protokollen på samma domän, vilket vissa myndigheter gör. Dessa räknas dock inte som säkra i denna undersökning, eftersom webbplatsen fortfarande levereras på ett osäkert sätt. Om en besökare försöker nå en webbplats över HTTP-protokollet, så ska besökaren omdirigeras till motsvarande sida över HTTPS-protokollet, för att webbplatsen ska anses vara säker. På varje webbplats är det bara startsidan som har testats.

Hela listan med myndigheter

Myndighet HTTPS?
ALKOHOLSORTIMENTSNÄMNDEN Ja
ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN Nej
ANSVARSNÄMNDEN FÖR DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Nej
ARBETSFÖRMEDLINGEN Ja
ARBETSGIVARVERKET Ja
ARBETSMILJÖVERKET (AV) Ja
ARVFONDSDELEGATIONEN Nej
BARNOMBUDSMANNEN Ja
BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA Ja
BOKFÖRINGSNÄMNDEN Nej
BOLAGSVERKET Nej
BOVERKET Nej
BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET Ja
BROTTSOFFERMYNDIGHETEN Ja
CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN Ja
CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN Ja
DATAINSPEKTIONEN Ja
DELEGATIONEN MOT SEGREGATION Ja
DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN Nej
DOMARNÄMNDEN Nej
E-HÄLSOMYNDIGHETEN Ja
EKOBROTTSMYNDIGHETEN Ja
EKONOMISTYRNINGSVERKET Ja
E-LEGITIMATIONSNÄMNDEN Ja
ELSÄKERHETSVERKET Ja
ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Ja
EXPORTKREDITNÄMNDEN Ja
FASTIGHETSMÄKLARINSPEKTIONEN Nej
FIDEIKOMMISSNÄMNDEN Ja
FINANSINSPEKTIONEN Ja
FINANSPOLITISKA RÅDET Nej
FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN Ja
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN Ja
FORSKARSKATTENÄMNDEN Ja
FORSKNINGSRÅDET F MILJÖ ARELLA NÄRINGAR OCH SAMH Nej
FORSKNINGSRÅDET FÖR HÄLSA, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD Ja
FORTIFIKATIONSVERKET Nej
FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA Nej
FÖRSVARETS MATERIELVERK Nej
FÖRSVARETS RADIOANSTALT Nej
FÖRSVARSHÖGSKOLAN Ja
FÖRSVARSMAKTEN Ja
FÖRSÄKRINGSKASSAN Ja
GENTEKNIKNÄMNDEN Ja
GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Nej
GÖTEBORGS UNIVERSITET Ja
HARPSUNDSNÄMNDEN Nej
HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN Ja
HÄLSO- & SJUKVÅRDENS ANSVARSNÄMND Nej
HÖGSKOLAN DALARNA Nej
HÖGSKOLAN I BORÅS Nej
HÖGSKOLAN I GÄVLE Ja
HÖGSKOLAN I HALMSTAD Nej
HÖGSKOLAN I KRISTIANSTAD Ja
HÖGSKOLAN I SKÖVDE Nej
HÖGSKOLAN VÄST Ja
HÖGSKOLANS AVSKILJANDENÄMND Ja
ILO-KOMMITTÉN Nej
INSPEKTIONEN FÖR ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING Nej
INSPEKTIONEN FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Nej
INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER Nej
INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG Ja
INSTITUTET FÖR ARBETSMARKNADS-OCH UTBILDNINGSPOLITISK UTVÄRDERING Ja
INSTITUTET FÖR RYMDFYSIK Nej
INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN Nej
JUSTITIEKANSLERN Ja
JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETEN Ja
KAMMARKOLLEGIET Ja
KARLSTADS UNIVERSITET Ja
KAROLINSKA INSTITUTET Ja
KEMIKALIEINSPEKTIONEN Ja
KLIMATPOLITISKA RÅDET Nej
KOMMERSKOLLEGIUM Ja
KONJUNKTURINSTITUTET Ja
KONKURRENSVERKET Nej
KONSTFACK Ja
KONSTNÄRSNÄMNDEN Nej
KONSUMENTVERKET Ja
KRIGSFÖRSÄKRINGSNÄMNDEN Nej
KRIMINALVÅRDEN Ja
KRONOFOGDEMYNDIGHETEN Ja
KUNGLIGA BIBLIOTEKET Ja
KUNGLIGA KONSTHÖGSKOLAN Nej
KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN Ja
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Ja
KUSTBEVAKNINGEN Ja
KÄRNAVFALLSFONDEN Nej
LAGRÅDET Nej
LANTMÄTERIET Nej
LINKÖPINGS UNIVERSITET Ja
LIVRUSTKAMMAREN OCH SKOKLOSTERS SLOTT MED STIFTELSEN HALLWYLSKA MUSEET Nej
LIVSMEDELSVERKET Ja
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID BARSEBÄCK Nej
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID FORSMARK Ja
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID OSKARSHAMN Ja
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS Ja
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID STUDSVIK Ja
LOTTERIINSPEKTIONEN Ja
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Ja
LUNDS UNIVERSITET Ja
LÄKEMEDELSVERKET Ja
LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LÄN Nej
LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN Nej
LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN Nej
LÄNSSTYRELSEN I GÄVLEBORGS LÄN Nej
LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN Nej
LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLANDS LÄN Nej
LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN Nej
LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN Nej
LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Nej
LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN Nej
LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Nej
LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN Nej
LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLANDS LÄN Nej
LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN Nej
LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN Nej
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN Nej
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN Nej
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTMANLANDS LÄN Nej
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Nej
LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN Nej
LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN Nej
MALMÖ UNIVERSITET Ja
MEDLINGSINSTITUTET Nej
MIGRATIONSVERKET Ja
MITTUNIVERSITETET Ja
MODERNA MUSEET Ja
MYNDIGHETEN FÖR DELAKTIGHET Nej
MYNDIGHETEN FÖR FAMILJERÄTT OCH FÖRÄLDRASKAPSSTÖD Nej
MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Nej
MYNDIGHETEN FÖR PRESS, RADIO OCH TV Nej
MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB) Ja
MYNDIGHETEN FÖR STÖD TILL TROSSAMFUND Nej
MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER Ja
MYNDIGHETEN FÖR TILLVÄXTPOLITISKA UTVÄRDERINGAR OCH ANALYSER Nej
MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS-OCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR Ja
MYNDIGHETEN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSANALYS Ja
MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN Ja
MÄLARDALENS HÖGSKOLA Nej
NATIONALMUSEUM Ja
NATURHISTORISKA RIKSMUSEET Nej
NATURVÅRDSVERKET Nej
NORDISKA AFRIKAINSTITUTET Nej
NOTARIENÄMNDEN Nej
NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR Ja
NÄMNDEN FÖR STYRELSEREPRESENTATIONSFRÅGOR Nej
NÄMNDEN MOT DISKRIMINERING Ja
OLJEKRISNÄMNDEN Nej
PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET Ja
PATENTOMBUDSNÄMNDEN Nej
PENSIONSMYNDIGHETEN Ja
POLARFORSKNINGSSEKRETARIATET Ja
POLISMYNDIGHETEN Ja
REGERINGSKANSLIET Nej
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I GÖTEBORG Ja
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I LINKÖPING Ja
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I LUND Ja
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I STOCKHOLM Ja
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UMEÅ Ja
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UPPSALA Ja
RESEGARANTINÄMNDEN Ja
REVISORSINSPEKTIONEN Ja
RIKSANTIKVARIEÄMBETET Ja
RIKSARKIVET Ja
RIKSDAGENS ARVODESNÄMND Nej
RIKSGÄLDSKONTORET Ja
RYMDSTYRELSEN Nej
RÄTTSHJÄLPNÄMNDEN Nej
RÄTTSHJÄLPSMYNDIGHETEN Nej
RÄTTSMEDICINALVERKET Ja
SAMESKOLSTYRELSEN Nej
SAMETINGET Ja
SIDA Ja
SKATTERÄTTSNÄMNDEN Ja
SKATTEVERKET Ja
SKILJENÄMNDEN I VISSA TRYGGHETSFRÅGOR Ja
SKOGSSTYRELSEN Ja
SKOLFORSKNINGSINSTITUTET Nej
SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND Ja
SOCIALSTYRELSEN Nej
SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN Ja
STATENS ANSVARSNÄMND Nej
STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING Nej
STATENS CENTRUM FÖR ARKITEKTUR OCH DESIGN Ja
STATENS ENERGIMYNDIGHET Nej
STATENS FASTIGHETSVERK Ja
STATENS FÖRSVARSHISTORISKA MUSEER Nej
STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT Nej
STATENS HAVERIKOMMISSION Ja
STATENS HISTORISKA MUSEER Nej
STATENS INSPEKTION FÖR FÖRSVARSUNDERRÄTTELSEVERKSAMHETEN (SIUN) Nej
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE Ja
STATENS JORDBRUKSVERK Nej
STATENS KONSTRÅD Ja
STATENS KULTURRÅD Nej
STATENS MARITIMA MUSEER Ja
STATENS MEDIERÅD Ja
STATENS MUSEER FÖR VÄRLDSKULTUR Nej
STATENS MUSIKVERK Nej
STATENS NÄMND FÖR ARBETSTAGARES UPPFINNINGAR Nej
STATENS SERVICECENTER Nej
STATENS SKADEREGLERINGSNÄMND Ja
STATENS SKOLINSPEKTION Ja
STATENS SKOLVERK Ja
STATENS TJÄNSTEPENSIONS- OCH GRUPPLIVNÄMND Ja
STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK Ja
STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT Nej
STATENS VÄG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT Ja
STATENS ÖVERKLAGANDENÄMND Ja
STATISTISKA CENTRALBYRÅN Nej
STATSKONTORET Nej
STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA Nej
STOCKHOLMS UNIVERSITET Ja
STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN Ja
STYRELSEN FÖR ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL Ja
STYRELSEN FÖR SAMEFONDEN Ja
SVENSKA ESF-RÅDET Ja
SVENSKA FAO-KOMMITTÉN Nej
SVENSKA INSTITUTET Ja
SVENSKA INSTITUTET FÖR EUROPAPOLITISKA STUDIER Nej
SVERIGES FÖRFATTARFOND Nej
SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING Ja
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Ja
SVERIGES METEOROLOGISKA OCH HYDROLOGISKA INSTITUT Ja
SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Nej
SÄKERHETSPOLISEN Nej
SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA Nej
TANDVÅRDS-OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET, TLV Ja
TILLVÄXTVERKET Ja
TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI Ja
TOTALFÖRSVARETS REKRYTERINGSMYNDIGHET Nej
TRAFIKANALYS Ja
TRAFIKVERKET Ja
TRANSPORTSTYRELSEN Ja
TULLVERKET Nej
UMEÅ UNIVERSITET Nej
UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERÅDET Ja
UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Nej
UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN Ja
UPPSALA UNIVERSITET Nej
VALMYNDIGHETEN Ja
VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM Ja
VETENSKAPSRÅDET Ja
ÅKLAGARMYNDIGHETEN Ja
ÖREBRO UNIVERSITET Ja
ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR HÖGSKOLAN Ja
ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR NÄMNDEMANNAUPPDRAG Nej
ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR STUDIESTÖD Nej

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *